en pl
Zjęcie

Orlik krzykliwy, fot. J. Przyborowska

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Image

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych

AKTUALNOŚCI

W ramach cyklu szkoleń dla pracowników Magurskiego Parku Narodowego dotychczas zorganizowano następujące szkolenia:

1. 01.12.2009r. „Europejskie trendy w sposobach ochrony dużych ssaków”, prowadzenie dr Wojciech Śmietana, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
- Referat wprowadzający „Europejskie duże ssaki drapieżne i roślinożerne: Zarys biologii, historia i stan obecny”
- Omówienie przykładowych problemów związanych z ochroną dużych ssaków drapieżnych w Karpatach: konflikt z gospodarką człowieka, infrastruktura drogowa, synantropizacja niedźwiedzi - dyskusja
- Część terenowa - rozpoznawanie śladów bytowania dużych ssaków, szczegółowa analiza przykładowego programu ochrony gatunku na podstawie prac związanych z poprawą bazy żerowej niedźwiedzi poprzez rewitalizację starych sadów i drzew owocowych w Magurskim Parku Narodowym.

2. 19.03.2010r. „Rola martwego drewna w ekosystemie lasu”, prowadzenie dr Andrzej Bobiec, Uniwersytet Rzeszowski
- Funkcje martwego drewna w ekosystemie leśnym (referat wprowadzający)
- Dynamika martwego drewna jako element dynamiki ekosystemu (referat)
- Ile martwego drewna wystarczy? (prezentacja)
- Martwe drewno wobec współczesnych megatrendów (dyskusja, zajęcia o charakterze seminaryjnym)
- Przykłady gospodarowania martwym drewnem w lasach gospodarczych i chronionych; optymalizacja form ochrony; martwe drewno jako wskaźnik skuteczności ochrony (prezentacja z dyskusją)
- Metody oceny i pomiaru martwego drewna (prezentacja zasad pomiaru, oceny itp.)
- Ćwiczenia polegające na zebraniu danych, ich opracowaniu i prezentacji (ćwiczenia warsztatowe)
- Dyskusja w grupach nad możliwością uatrakcyjnienia ochrony martwego drewna jako specjalnego atutu parku narodowego.

3. 24.05.2010r. „Kształtowanie drzewostanów jodłowych w młodszych fazach rozwojowych”, prowadzenie dr inż. Jarosław Paluch, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
- Referat wprowadzający – Naturalizacja drzewostanów dolnoreglowych w Karpatach Zachodnich – charakterystyka wzorców i metod postępowania
a) Klasyfikacja stopnia naturalności drzewostanów.
b) W poszukiwaniu wzorców – tekstura, struktura i dynamika dolnoreglowych pralasów karpackich na przykładzie wybranych obiektów w Karpatach Zachodnich.
c) Kierunek i tempo zmian zachodzących w wyniku spontanicznych procesów rozwojowych w drzewostanach.
d) Zasady przebudowy składu gatunkowego i przemiany struktury na tle faz rozwojowych drzewostanu.
- Sesja terenowa część I – Realizacja przebudowy na przykładzie wybranych obiektów w Magurskim Parku Narodowym
- Sesja terenowa część II – Realizacja przemiany na przykładzie wybranych obiektów w Magurskim Parku Narodowym

4. 13.09.2010r. "Bioróżnorodność w ekosystemach leśnych i nieleśnych”, prowadzenie dr inż. Anna Gazda, dr inż. Jan Bodziarczyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
- Referat wprowadzający – Co to jest bioróżnorodność i na jakich poziomach może być rozpatrywana
a) bogactwo gatunkowe
b) poziomy różnorodności biotycznej
c) procesy i czynniki wpływające na różnorodność biotyczną.
- Referat główny: Wskaźniki i metody oceny bioróżnorodności ekosystemów
- Sesja terenowa „Praktyczna ocena bioróżnorodności ekosystemów na przykładach”, część I: Ocena stanu zachowania siedlisk i określenie wartości wskaźników bioróżnorodności w ekosystemach leśnych
- Sesja terenowa „Praktyczna ocena bioróżnorodności ekosystemów na przykładach”, część II: – Ocena stanu zachowania siedlisk i określenie wartości wskaźników bioróżnorodności w ekosystemach nieleśnych

5. 15.12.2010r. "Strategia ochrony przyrody w parkach narodowych w połączeniu z funkcjonującą siecią NATURA 2000”, prowadzenie dr Wojciech Mróz, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
- Wprowadzenie i podstawy teoretyczne wdrażania sieci Natura 2000 w parkach narodowych
- Ekologiczna sieć Natura 2000 w Polsce – wprowadzenie, zasady i cele tworzenia, historia wdrażania, stan aktualny
- Przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000
- Strategia ochrony i zarządzania siecią Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów górskich
- Cześć warsztatowa – sieć Natura 2000 w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych
- Monitoring przyrodniczy w obszarach Natura 2000 – metodyka prac monitoringowych
- Planowanie ochrony przyrody w obszarach Natura 2000 i parkach narodowych – praktyczne porady i dyskusja
- Miejsca potencjalnych konfliktów w obszarach Natura 2000 – dyskusja

6. 07.03.2011r. "Ekosystem lasu – struktura, funkcjonowanie i zależności”, prowadzenie Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk, dr inż. Magdalena Frączek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
- Wprowadzenie: Wstęp do ekologii ekosystemów: podstawowe pojęcia i definicje; Pojęcie ekosystemu w edukacji przyrodniczo-leśnej (konwersatorium)
- Specyfika ekosystemów leśnych (wykład) - Struktura ekosystemu, Produkcja pierwotna i akumulacja biomasy, Obieg pierwiastków w ekosystemach leśnych, Sekwestracja węgla w biomasie i w glebie, Sieci troficzne w ekosystemach leśnych, Środowiskowe uwarunkowania zróżnicowania ekosystemów leśnych
- Ekosystemy leśne w Polsce – charakterystyka i zróżnicowanie (konwersatorium) - Typy ekosystemów leśnych, Granice ekosystemów leśnych, Dynamika ekosystemów leśnych – procesy sukcesji wtórnej
- Funkcjonowanie ekosystemów leśnych bez ingerencji człowieka (wykład) - Pojęcia lasu pierwotnego i lasu naturalnego, Specyficzne cechy lasów naturalnych
- Ocena stopnia naturalności ekosystemów leśnych (warsztaty terenowe) - Przykłady lasów naturalnych z terenu Karpat, Klasyfikacja stopnia naturalności lasów, Ocena stopnia naturalności lasów Magurskiego Parku Narodowego

7. 23.05.2011r. "Gradacje owadów w drzewostanach”,  prowadzenie dr inż. Lech Buchholz – Świętokrzyski Park Narodowy
- Wykład wprowadzający: Gradacje owadów w drzewostanach - Istota masowych pojawów owadów w ekosystemach leśnych, Pojęcie „szkodnik” i jego rozumienie w odniesieniu do lasów gospodarczych i chronionych, Wybrane gatunki owadów o skłonnościach do masowych pojawów, uznawanych za szkodniki drzew leśnych i ich klasyfikacja (szkodniki pierwotne, wtórne i techniczne), Znaczenie masowych pojawów folio- i kambiofagów dla dynamiki ekosystemów leśnych.
- Dyskusja na tematy poruszone w wykładzie ukierunkowana na dostrzeżenie różnic w ocenie masowych pojawów owadów na terenach objętych ochroną obszarową i w lasach gospodarczych
- Sesja terenowa: Zapoznanie się z miejscami wystąpienia masowych pojawów owadów w Magurskim PN i skutkami ekologicznymi tych pojawów (w tym bogactwem organizmów żywych zasiedlających obumarłe w wyniku żeru owadów drzewa), a także wykonanie próby oceny skuteczności podjętych działań ochronnych. 
 

« poprzednia | strona 3 z 9 | następna »
Facebook