en pl
Zjęcie

Dolina w MPN fot. Olimpiusz Wenhrynowicz

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Warsztaty otwarte
2017-06-27 14:14:23

Już w najbliższy piątek (30 czerwca 2017) o godzinie 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sękowej odbędą się otwarte warsztaty pt. ?Obserwacje nocnego nieba?. Zapraszamy wszystkich, którym nie udało się dotrzeć do nas na tegoroczną Noc Muzeów oraz tych, którym podobało się tak bardzo, że chcą to przeżyć jeszcze raz!

więcej ]

Ministerstwo Ochrony Środowiska

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

Projekty POIiŚ

NFOŚ i GW

 

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIiŚ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-13

Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowaną presją turystów

Projekt POIS.05.01.00-00-160/09

Beneficjentem projektu jest Magurski Park Narodowy. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 934 706,86 PLN, z czego 85% (1644500,83 zł) będzie pochodzić z EFRR, a 15% (290206,03 zł) z budżetu państwa.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia niekontrolowanej penetracji terenu przez wprowadzanie informacji i ukierunkowanie ruchu turystycznego wzdłuż udostępnionych tras oraz poprzez zaproponowanie alternatywnych form zwiedzania parku.

W ramach projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie ścieżek przyrodniczych „Folusz” i „Kamień”
Utworzenie tych ścieżek pozwoli na przekazanie odwiedzającym Ostoję Magurską wiadomości na temat jej wartości przyrodniczych i zasad udostępniania. Ścieżki przyczynią się do zorganizowania i ukierunkowania ruchu turystycznego, co zmniejszy penetrację terenu poza udostępnionymi szlakami, w tym obszarów ochrony ścisłej.

2. Modernizacja ścieżek przyrodniczych „Hałbów” i „Kiczera”
Ścieżka „Kiczera” powstała w 2005 roku, natomiast „Hałbów” w 2007 roku. Intensywne użytkowanie ścieżek powoduje niszczenie infrastruktury, stąd potrzeba odnowienia i modernizacji ich poszczególnych elementów. Dodatkowo istnieje potrzeba ujednolicenia formy poszczególnych elementów infrastruktury na wszystkich ścieżkach przyrodniczych, w tym również na tych istniejących, co wiąże się z ich sukcesywna wymianą.

3. Wykonanie Ogrodu Dydaktycznego przy Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum w Krempnej
Ogród dydaktyczny tworzony jest jako alternatywna propozycja dla turystów przyjeżdżających do Magurskiego Parku Narodowego pragnących zapoznać się z florą tego terenu. W ramach projektu zostaną stworzone fragmenty najciekawszych i najbardziej typowych dla tego obszaru siedlisk wraz z licznymi gatunkami roślin, w tym rzadkich i chronionych. Ogród dydaktyczny przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży szkolnej licznie przyjeżdżającej na wycieczki czy zajęcia edukacyjne do Ośrodka, jak również dla turystów indywidualnych, rodzin i grup zorganizowanych. Przystosowany będzie także dla osób niepełnosprawnych. Powstanie ogród sensoryczny (ogród zmysłów), który będą tworzyć rośliny o intensywnym zapachu, wyraźnych kształtach i kolorach, co da możliwości poznawania roślin wszystkimi zmysłami, zwłaszcza osobom niewidomym.

4. Zabezpieczenie wychodni skalnej „Diabli Kamień”
Wychodnia skalna piaskowca magurskiego „Diabli Kamień” jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Parku, w związku z czym narażona jest na intensywną penetrację, często połączoną z niekontrolowaną, „dziką” wspinaczką. Aby temu zapobiec konieczne jest stworzenie systemu barier ukierunkowujących ruch turystyczny i ograniczający przed schodzeniem z istniejących szlaków, co pozwoli na regenerację zniszczonej roślinności, przywrócenie właściwego stanu przyrody i zapobieganie przyszłym zniszczeniom.

5. Przygotowanie 3 miejsc dziennego wypoczynku
Na terenie Ostoi Magurskiej znajduje się niewiele miejsc przeznaczonych do dziennego wypoczynku i są one niewystarczająco wyposażone. Miejsca, które w projekcie zostały do tego celu wyznaczone, zlokalizowane są w obszarach o wysokiej penetracji turystycznej (w okolicy Wodospadu Magurskiego i przy szlaku na „Diabli Kamień”) oraz na polanie kończącej ścieżkę przyrodniczą „Kiczera”. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: miejsca zadaszonego do palenia ogniska, miejsc otwartych do palenia ogniska, stołów z ławami, stołów z ławami i zadaszeniem, toalet oraz parkingu.

6. Wykonanie infrastruktury informacyjno – edukacyjnej wzdłuż pozostałych udostępnionych tras
Teren Magurskiego Parku Narodowego udostępniony jest do zwiedzania poprzez szereg dróg i szlaków turystycznych. Niewystarczająca jest jednak ilość tablic informacyjnych o wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego terenu oraz o sposobach udostępniania czy regulaminu poruszania się po parku. W związku z tym planowane jest wykonanie:

- symbolicznych bram wjazdowych do MPN przy drogach głównych i lokalnych
- tablic z panoramą w punktach widokowych
- tablic o nieistniejących miejscowościach
- tablic informacyjnych z mapą w miejscowościach gminnych, położonych w otulinie MPN
- tablic informacyjnych na szlakach w sąsiedztwie obszarów ochrony ścisłej MPN
- kiosków do sprzedaży biletów i wydawnictw MPN

7.Wykonanie infrastruktury zabezpieczającej obiekty kulturowe
Wzdłuż udostępnionych tras zwiedzania MPN znajdują się liczne zabytki kultury (cmentarze i kapliczki). W okolicach tych zabytków często prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Dlatego w celu ich ochrony przed zniszczeniem konieczne jest wykonanie ogrodzeń, które architektonicznie zgodne będą z lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi i krajobrazowymi.

8. Wykonanie infrastruktury odpoczynkowej wzdłuż szlaków turystycznych
Teren Magurskiego Parku Narodowego przecina ponad 85 km pieszych szlaków turystycznych. Konieczne jest wykonanie obiektów dających schronienie i odpoczynek w trakcie marszu, jak deszczochrony czy ławy.

9. Wydanie przewodników po ścieżkach przyrodniczych „Hałbów – Kamień” i „Folusz” oraz przewodnika po Magurskim Parku Narodowym i okolicy
Wydanie przewodników przyczyni się do zwiększonego przekazu informacji o terenie Magurskiego Parku Narodowego, o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, co zwiększy świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2009 r. do 31.12.2012r.

Aktualności na kolejnej stronie


Image

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

« poprzednia | strona 6 z 9 | następna »
Facebook