en pl
Zjęcie

Jeleń byk, fot. Marian Stój

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Ochrona zasobów przyrodniczych Ostoi Magurskiej przed niekontrolowan± presj± turystów

Projekt POIS.05.01.00-00-160/09

Beneficjentem projektu jest Magurski Park Narodowy. Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.1 – Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 1 934 706,86 PLN, z czego 85% (1644500,83 zł) będzie pochodzić z EFRR, a 15% (290206,03 zł) z budżetu państwa.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia niekontrolowanej penetracji terenu przez wprowadzanie informacji i ukierunkowanie ruchu turystycznego wzdłuż udostępnionych tras oraz poprzez zaproponowanie alternatywnych form zwiedzania parku.

W ramach projektu zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie ścieżek przyrodniczych „Folusz” i „Kamień”
Utworzenie tych ścieżek pozwoli na przekazanie odwiedzającym Ostoję Magurską wiadomości na temat jej wartości przyrodniczych i zasad udostępniania. Ścieżki przyczynią się do zorganizowania i ukierunkowania ruchu turystycznego, co zmniejszy penetrację terenu poza udostępnionymi szlakami, w tym obszarów ochrony ścisłej.

2. Modernizacja ścieżek przyrodniczych „Hałbów” i „Kiczera”
Ścieżka „Kiczera” powstała w 2005 roku, natomiast „Hałbów” w 2007 roku. Intensywne użytkowanie ścieżek powoduje niszczenie infrastruktury, stąd potrzeba odnowienia i modernizacji ich poszczególnych elementów. Dodatkowo istnieje potrzeba ujednolicenia formy poszczególnych elementów infrastruktury na wszystkich ścieżkach przyrodniczych, w tym również na tych istniejących, co wiąże się z ich sukcesywna wymianą.

3. Wykonanie Ogrodu Dydaktycznego przy Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum w Krempnej
Ogród dydaktyczny tworzony jest jako alternatywna propozycja dla turystów przyjeżdżających do Magurskiego Parku Narodowego pragnących zapoznać się z florą tego terenu. W ramach projektu zostaną stworzone fragmenty najciekawszych i najbardziej typowych dla tego obszaru siedlisk wraz z licznymi gatunkami roślin, w tym rzadkich i chronionych. Ogród dydaktyczny przeznaczony będzie dla dzieci i młodzieży szkolnej licznie przyjeżdżającej na wycieczki czy zajęcia edukacyjne do Ośrodka, jak również dla turystów indywidualnych, rodzin i grup zorganizowanych. Przystosowany będzie także dla osób niepełnosprawnych. Powstanie ogród sensoryczny (ogród zmysłów), który będą tworzyć rośliny o intensywnym zapachu, wyraźnych kształtach i kolorach, co da możliwości poznawania roślin wszystkimi zmysłami, zwłaszcza osobom niewidomym.

4. Zabezpieczenie wychodni skalnej „Diabli Kamień”
Wychodnia skalna piaskowca magurskiego „Diabli Kamień” jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Parku, w związku z czym narażona jest na intensywną penetrację, często połączoną z niekontrolowaną, „dziką” wspinaczką. Aby temu zapobiec konieczne jest stworzenie systemu barier ukierunkowujących ruch turystyczny i ograniczający przed schodzeniem z istniejących szlaków, co pozwoli na regenerację zniszczonej roślinności, przywrócenie właściwego stanu przyrody i zapobieganie przyszłym zniszczeniom.

5. Przygotowanie 3 miejsc dziennego wypoczynku
Na terenie Ostoi Magurskiej znajduje się niewiele miejsc przeznaczonych do dziennego wypoczynku i są one niewystarczająco wyposażone. Miejsca, które w projekcie zostały do tego celu wyznaczone, zlokalizowane są w obszarach o wysokiej penetracji turystycznej (w okolicy Wodospadu Magurskiego i przy szlaku na „Diabli Kamień”) oraz na polanie kończącej ścieżkę przyrodniczą „Kiczera”. W ramach zadania przewiduje się wykonanie: miejsca zadaszonego do palenia ogniska, miejsc otwartych do palenia ogniska, stołów z ławami, stołów z ławami i zadaszeniem, toalet oraz parkingu.

6. Wykonanie infrastruktury informacyjno – edukacyjnej wzdłuż pozostałych udostępnionych tras
Teren Magurskiego Parku Narodowego udostępniony jest do zwiedzania poprzez szereg dróg i szlaków turystycznych. Niewystarczająca jest jednak ilość tablic informacyjnych o wartościach przyrodniczych, kulturowych i historycznych tego terenu oraz o sposobach udostępniania czy regulaminu poruszania się po parku. W związku z tym planowane jest wykonanie:

- symbolicznych bram wjazdowych do MPN przy drogach głównych i lokalnych
- tablic z panoramą w punktach widokowych
- tablic o nieistniejących miejscowościach
- tablic informacyjnych z mapą w miejscowościach gminnych, położonych w otulinie MPN
- tablic informacyjnych na szlakach w sąsiedztwie obszarów ochrony ścisłej MPN
- kiosków do sprzedaży biletów i wydawnictw MPN

7.Wykonanie infrastruktury zabezpieczającej obiekty kulturowe
Wzdłuż udostępnionych tras zwiedzania MPN znajdują się liczne zabytki kultury (cmentarze i kapliczki). W okolicach tych zabytków często prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Dlatego w celu ich ochrony przed zniszczeniem konieczne jest wykonanie ogrodzeń, które architektonicznie zgodne będą z lokalnymi uwarunkowaniami kulturowymi i krajobrazowymi.

8. Wykonanie infrastruktury odpoczynkowej wzdłuż szlaków turystycznych
Teren Magurskiego Parku Narodowego przecina ponad 85 km pieszych szlaków turystycznych. Konieczne jest wykonanie obiektów dających schronienie i odpoczynek w trakcie marszu, jak deszczochrony czy ławy.

9. Wydanie przewodników po ścieżkach przyrodniczych „Hałbów – Kamień” i „Folusz” oraz przewodnika po Magurskim Parku Narodowym i okolicy
Wydanie przewodników przyczyni się do zwiększonego przekazu informacji o terenie Magurskiego Parku Narodowego, o jego walorach przyrodniczych, kulturowych i historycznych, co zwiększy świadomość ekologiczną społeczeństwa.

Projekt realizowany będzie od 01.09.2009 r. do 31.12.2012r.

Aktualności na kolejnej stronie


Image

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

« poprzednia | strona 6 z 9 | następna »
Facebook