en pl
Zj�cie

Na szlaku (fot. Mateusz Myszkowski)

zobacz ca�� galeri� ]

 

wi�cej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Przyroda » Przyroda nieoywiona » Gleby

Gleby

Gleby Magurskiego Parku Narodowego nie wykazują dużej zmienności. Zdecydowanie dominują (85 – 90% powierzchni Parku) gleby brunatne : właściwe wyługowane i oglejone.

Gleby brunatne kwaśne zajmują niewielkie powierzchnie na zwietrzelinach gruboziarnistych piaskowców magurskich, bądź na głęboko odwapnionych pokrywach stokowych.

Lokalnie większe powierzchnie zajmują gleby glejowe , tworzące się w miejscach słabo nachylonych zboczy, na załamaniach stoków i w miejscach lokalnych wysięków wody.

Mady występują w dnach dolin rzek i potoków. Największe płaty znajdują się w dolinie Wisłoki i Ryjaka. Mady i gleby glejowe zajmują łącznie 10 – 12% powierzchni Parku.

Gleby inicjalne – litosole i regosole oraz rankery zajmują około 1 – 2% powierzchni Parku. Występują w obrębie grzbietów skalnych oraz na stromych stokach pokrytych rumoszem.

Obrazu naturalnych utworów glebowych MPN dopełniają nieliczne płaty gleb próchniczno – glejowych oraz pojedyncze płaty gleb torfowych torfowisk niskich i przejściowych.

Gleby antropogeniczne znajdujemy na terenach dawnych wsi: Ciechani, Żydowskiego, Nieznajowej i Rostajnego.

Facebook