en pl
autor Alicja Nawracaj

autor Alicja Nawracaj

zobacz całą galerię ]

 

więcej ]

 

Nabór na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego
2014-07-04 08:10:03

Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627) oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (sygn: K/PN/5/14)
Treść ogłoszenia

Image

 

 

 

Image

 

 

Image

 

 

Image

 

 

 

Image

 

 

 

 

Image

 

 

Image

 

Image

 

Image

Aktualności »

2010-01-26 13:53:58

Projekt prowadzony przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych ma za zadanie szeroko pojętą edukację ekologiczną odnośnie trzech gatunków rodzimych ssaków – wydry, bobra i wilka. Są to gatunki, które w świadomości przynajmniej części społeczeństwa są nadal postrzegane jako „szkodniki”. Nie dostrzega się istotnej roli, jaką spełniają te gatunki w środowisku, co powoduje narastanie konfliktów między nimi a człowiekiem. Dlatego podjęliśmy działania mające na celu zmianę tego wizerunku z jednej strony poprzez przedstawienie istotnej funkcji, jaką wszystkie te gatunki spełniają w środowisku, z drugiej poprzez zaprezentowanie metod minimalizacji szkód, jakie ich obecność może powodować. Planujemy przeprowadzenie kompleksowych działań edukacyjnych, wzbogacających wiedzę przyrodniczą na ten temat wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ale także aktywizację różnych środowisk i wielopoziomową integrację na rzecz przyszłościowych planów konkretnych działań ochrony czynnej w/w gatunków. Chcemy połączyć wiedzę specjalistyczną na temat biologii tych ssaków z ciekawymi metodami i technikami nauczania, co z pewnością wpłynie na rozbudzenie zainteresowania tą tematyką zarówno dzieci jak i dorosłych. Planowane materiały edukacyjne (pakiet edukacyjny, prezentacja multimedialna, filmy, broszury), stanowić będą cenną i pozycję i równocześnie narzędzie do prowadzenia różnych działań edukacyjnych zarówno dla dzieci i młodzieży.
Kolejną ważną grupą odbiorców stanowią osoby postrzegające wydrę, bobra oraz wilka jako gatunki wyrządzające szkody i straty finansowe (np. właściciele stawów, hodowców bydła, leśnicy, rolnicy). Beneficjentami projektu są także organizacje  i jednostki administracyjne, których zadaniem jest rozwiązywanie tego typu konfliktów (np. ocena i wypłacanie odszkodowań etc.). W tym przypadku działania edukacyjne (pakiet edukacyjny, broszury, filmy, warsztaty) mają na celu naświetlenie nieinwazyjnych form minimalizacji szkód wyrządzanych przez te zwierzęta, czy też sposobów pozyskania funduszy na takie formy zabezpieczeń. 

W ramach projektu przewidziano również aktywizację dzieci i młodzieży poprzez zorganizowanie konkursu pn. „Dzień z bobrem, wydrą i wilkiem”. Celem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkoły (podstawowe lub gimnazjalne) lub przedszkola lokalnych aktywności (np. happeningów, lekcji otwartych, wystaw prac plastycznych, apeli, przedstawień, konkursów wiedzy, pokazów prezentacji multimedialnych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności. Przewidziano nagrody dla 15 placówek oraz osób uczestniczących aktywnie w akcji.

Projekt realizowany będzie od 1 kwietnia 2010 do 31 lipca 2011 roku, kiedy to więcej informacji na jego temat będzie można znaleźć na stronie internetowej www.wspolistnienie.eco.pl

Komentarze [0] | Dodaj komentarz

Facebook