en pl
Zjęcie

Zaskroniec, fot. Marian Stój

zobacz cał± galerię ]

 

więcej ]

 
Kup biletImage

Image

Polskie Parki Narodowe

Infrastruktura i Środowisko

 

Image

NFOŚ i GW

 

Image

Image

WFOŚ i GW Rzeszów

 

 

SWISS CONTRIBUTION

 

 


 

Wspierają nas

Współpracujemy.

Teren MonitorowanyImagePobierz mobilny lokalizatpr burz

Projekty » POIi¦ 2007-13

Program Operacyjny Infrastruktura i ¦rodowisko 2007-13

Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego

Projekt: POIS.05.03.00-00-276/10

W dniu 25 stycznia 2011 r. została podpisana umowa na realizację projektu „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego”.

Projekt uzyskał wsparcie finansowe w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – działanie 5.3 – Opracowanie planów ochrony.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 910 219,81 PLN, wartość dofinansowania wyniosła 2 780 655,11 PLN, z czego 2 457 665,37 zł pochodziło z EFRR, 322 989,74 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet własny wyniósł 129 564,70 PLN.

Celem projektu jest opracowanie planów ochrony: Magurskiego Parku Narodowego, Ostoi Magurskiej oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski. Zakres planu ochrony Ostoi Magurskiej oraz zakres planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski dla terenów leżących w granicach MPN zostaną włączone w plan ochrony Magurskiego PN. Dla terenów Ostoi Magurskiej leżących poza granicami MPN (645,6 ha) powstanie odrębny plan ochrony, natomiast dla terenów ostoi Beskid Niski leżących poza granicami MPN (132557,7) zostanie opracowany plan zadań ochronnych. Wszystkie wymienione dokumenty planistyczne powstaną w oparciu o wypracowaną wspólną strategię ochrony przyrody dla tych trzech obszarów. Opracowanie takiej długoletniej strategii wymaga dobrego rozpoznania stanu ochrony poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego oraz zdiagnozowania wynikających z tego rozpoznania istniejących oraz potencjalnych zagrożeń. W przypadku obszarów dla których tworzone będą plany ochrony w zasadzie pokrywających się terytorialnie, istnieje już znaczące rozpoznanie przyrodnicze, którego dokonano w procesie przygotowania wcześniejszego Planu Ochrony Magurskiego Parku Narodowego. Ponadto dostępne są dane z realizacji badań naukowych na terenie Parku oraz prowadzonego przez Służbę Parku monitoringu przyrodniczego (po 2000 roku).

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

Działania w obrębie niniejszego projektu przy pełnym wykorzystaniu tego bogatego zasobu informacji będą się koncentrować na realizacji zadań jak podano poniżej:

 1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej 
 2. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Leśnych 
 3. Aktualizacja Operatu Ochrony Ekosystemów Nieleśnych 
 4. Aktualizacja Operatu Ochrony Flory 
 5. Aktualizacja Operatu Ochrony Fauny 
 6. Aktualizacja Operatu Ochrony Przyrody Nieożywionej 
 7. Aktualizacja Operatu Ochrony Walorów Krajobrazowych i Zasobów Kulturowych 
 8. Aktualizacja Operatu Zagospodarowania Turystycznego 
 9. Aktualizacja Operatu Wytyczne do Planów Zagospodarowania Przestrzennego 
 10. Wykonanie Operatu Ochrony Ekosystemów Wodnych 
 11. Opracowanie Operatu Ochrony Ptaków na terenie Ostoi Beskid Niski 
 12. Opracowanie Syntezy Planów Ochrony Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz planu zadań ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 13. Kontrola merytoryczna i techniczna zaktualizowanych i wykonanych operatów oraz przeprowadzonych prac 
 14. Organizacja warsztatów na temat realizacji przedsięwzięcia Opracowanie Planu Ochrony Magurskiego PN , Planu Ochrony Ostoi Magurskiej i Planu Zadań Ochronnych Ostoi Beskid Niski 
 15. Zatrudnienie administratora projektu 
 16. Obsługa merytoryczna i logistyczna realizowana przez pracowników Magurskiego PN 
 17. Obsługa księgowo-rachunkowa

Przy prowadzeniu prac inwentaryzacyjnych szczególna uwaga zostanie poświęcona gatunkom i siedliskom priorytetowym objętym ochroną w „Ostojach Natura 2000" nad którymi Dyrektor MPN sprawuje nadzór. Efektem ekologicznym osiągniętym w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa warunków siedliskowych flory i fauny oraz usprawnienie procesu zarządzania ochroną przyrody. Powstanie jedna spójna strategia ochrony przyrody dla trzech autonomicznych form ochrony przyrody Ostoi Magurskiej i Magurskiego PN, których działania dotyczą praktycznie tego samego terenu oraz Ostoi Beskid Niski, której powierzchnia jest ok. 8 - krotnie większa od powierzchni MPN.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. 25.01.2011 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu - nr POIS.05.03.00-00-276/10.
 2. 01.03.2011 Zatrudnienie osoby do obsługi merytoryczno - technicznej projektu (administratora projektu).
 3. 01.03.2011 Zatrudnienie osoby do obsługi księgowo – rachunkowej.
 4. 01.03.2011 Oddelegowanie pracowników MPN do obsługi merytorycznej i logistycznej projektu.
 5. 14.04.2011 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie SIWZ na wykonanie projektów planów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski.
 6. 30.04.2011 Rozwiązanie umowy o pracę z osobą do obsługi merytoryczno - technicznej projektu (administrator projektu) oraz z osobą do obsługi księgowo - rachunkowej.
 7. 21.06.2011 Podpisanie umowy zlecenie: Nadzór merytoryczny, kontrola techniczna powstałych danych numerycznych oraz pełnienie funkcji administratora systemu GIS MPN w ramach projektu „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego” POIS.05.03.00-00-276/1.
 8. 21.06.2011 Podpisanie umowy zlecenie: Prowadzenie obsługi księgowo – rachunkowej projektu POIS.05.03.00-00-276/10 „Opracowanie planu ochrony Ostoi Magurskiej PLH 180001 i planu ochrony Magurskiego Parku Narodowego”.
 9. 12.09.2011 Zakończenie kontroli ex-ante dokumentacji dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektów planów ochrony dla obszarów Ostoi Magurskiej PLH 180001 i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Beskid Niski PLB 180002”. Kontrola zakończyła się z wynikiem: z nieistotnymi zastrzeżeniami.
 10. 31.01.2012 Odstąpienie od umowy zlecenie z osobą do obsługi merytoryczno - technicznej projektu (administrator projektu) oraz z osobą do obsługi księgowo - rachunkowej.
 11. 10.02.2012 Zatrudnienie osoby do obsługi merytoryczno - technicznej projektu (administratora projektu) oraz osoby do obsługi księgowo – rachunkowej.
 12. 23.03.2012 Podpisanie Porozumienia z RDOŚ Kraków polegającego na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB180002 Beskid Niski i projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH180001 „Ostoja Magurska”, leżących na obszarze województwa małopolskiego.
 13. 29.03.2012 Podpisanie Porozumienia z RDOŚ Rzeszów polegającego na opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLB180002 Beskid Niski i projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH180001 „Ostoja Magurska”, leżących na obszarze województwa podkarpackiego.
 14. 06.04.2012 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10.
 15. 20.04.2012 Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów planów ochrony dla obszarów Ostoi Magurskiej PLH 180001 i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Beskid Niski PLB 180002.
 16. 09.07.2012 Podpisanie umowy z wykonawcą projektów planów ochrony tj. Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy Al. Adama Mickiewicza 33 w Krakowie.
 17. 28.08.2012 Zawiadomienie Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego o przystapieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.
 18. 19.09.2012r. Ogłoszenie przetargu na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski”
 19. 26.11.2012r. Zaproszenie na pierwsze warsztaty konsultacyjne, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2012 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali konferencyjnej Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej.
 20. 14.02.2013r. Ogłoszenie przetargu na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” - dla 3 nie rozstrzygniętych operatów w ramach przetargu z dnia 19.09.2012r.
 21. 01.03.2013 - Wznowienie zadania Z16 - Obsługa merytoryczna i logistyczna realizowana przez pracowników Magurskiego PN (oddelegowanie 4 pracowników MPN w wymiarze czasowym około 0,25 etat do obsługi projektu na czas realizacji projektu)
 22. 04.03.2013r. Ogłoszenie przetargu na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” - dla 1 nie rozstrzygniętego operatu w ramach przetargu z dnia 14.02.2013r.
 23. 19.03.2013r. Unieważnienie postępowania przetargowego na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” - z dnia 04.03.2013r.
 24. 20.03.2013r. Ogłoszenie przetargu na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” - dla 1 nie rozstrzygniętego operatu w ramach przetargu z dnia 04.03.2013r.
 25. 04.10.2013 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10 zmniejszającego budżet projektu.
 26. 18-20 grudnia 2013 - Drugie warsztaty konsultacyjne
 27. 06.11.2014 Podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.
 28. 13.11.2014 Podpisanie umowy z NFOŚiGW na udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE do kwoty 123488 zł.
 29. 12-14 listopada 2014 - Trzecie warsztaty konsultacyjne
 30. 31.12.2014 Podpisanie aneksu nr 4 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 30.05.2015 r.
 31. 26.05.2015 Podpisanie aneksu nr 5 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10 w związku z określeniem maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych.
 32. 25.05.2016 Podpisanie aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie nr POIS.05.03.00-00-276/10 w związku z określeniem kwoty dofinansowania.
 33. 30.05.2016 Zakończenie realizacji projektu.

AKTUALNOŚCI

 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
 2. Oferta pracy - obsługa merytoryczno techniczna projektu
 3. Oferta pracy - obsługa finansowo księgowa projektu
 4. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie SIWZ na wykonanie projektów planów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoi Magurskiej i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski
 5. Oferta pracy - obsługa merytoryczno techniczna projektu
 6. Oferta pracy - obsługa finansowo księgowa projektu
 7. Przetarg na "Wykonanie projektów planów ochrony dla obszarów Ostoi Magurskiej PLH 180001 i Magurskiego Parku Narodowego oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Beskid Niski PLB 180002".
 8. Zawiadomienie Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego o przystapieniu do opracowania projektu planu ochrony dla Magurskiego Parku Narodowego, planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001 oraz planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.
 9. Przetarg na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” z dnia 19.09.2012r.
 10. Zaproszenie na pierwsze warsztaty konsultacyjne, które odbędą się w dniu 5 grudnia 2012 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali konferencyjnej Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej
 11. Przetarg na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” z dnia 14.02.2013r.
 12. Przetarg na „Recenzję planów ochrony Magurskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska oraz projektu planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Beskid Niski” z dnia 04.03.2013r.
 13. Zaproszenie na drugie warsztaty konsultacyjne
 14. Zaproszenie na trzecie warsztaty konsultacyjne

Image

« poprzednia | strona 5 z 9 | następna »
Facebook